202 South Main Street     P.O. Box 135     Davidson, NC 28036     (704) 896-8559